Login:
Password:

Forgot password? Register
Enterprise
Newspaper
Top achievements:
Total achievements: 42 of 262See all achievements
Friends (15560)
Shouts
Fighting supplies were sent.

Boli odoslané bojové zásoby.
Slovakia Org posted 4 months ago

Supplies will be sent to all who are helping with our RWs, including foreign countries fighters.

Zásoby budú zaslané všetkým, ktorí pomáhajú s našimi RW, vrátane bojovníkov zo zahraničia.
Slovakia Org posted 4 months ago

All Slovak citizens active in today's tournament received Activity Packages.

Všetci slovenskí občania aktívni v dnešnom odbojovom turnaji dostali balíčky aktivít.
Slovakia Org posted 5 months ago

Packages for all Slovak citizens were sent.


Boli odoslané balíčky pre všetkých občanov SR.
Slovakia Org posted 5 months ago

Activity Grant was sent to all active Slovakia Citizens. Please fight daily.

Grant na aktivitu bol zaslaný všetkým aktívnym občanom Slovenska. Prosím bojujte každý deň.
Slovakia Org posted 6 months ago

Activity packages sent to active Slovak citizens.

Balíčky aktivít zasielané aktívnym slovenským občanom.
Slovakia Org posted 7 months ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Versa | Chimera | Nexia | esim political game
Play on